پروژه های بنیانو
بنیانو در 3 سال اخیر در بیش از 140 پروژه داخلی در بیشتر استان های کشور و چندین پروژه بین المللی در کشورهای عراق، مالزی، کانادا، استرالیا و . . . ایفای نقش کرده است.
پروژه های بنیانو