فرم استخدام

لطفاً موارد موجود در فرم را کامل پر نمایید چرا که پر کردن دقیق تر و کامل تر این فرم، موجب بالاتر رفتن احتمال همکاری در مقطع زمانی فعلی و آینده خواهد شد. بسیاری از رزومه هایی که موارد زیر را ناقص پر کرده اند ولی فایل رزومه کامل الصاق نموده اند، خوانده نمی شوند و در مقاطع زمانی بعدی نیز در اولویت قرار نمی گیرند. زیرا با توجه به حجم بالای درخواست ها، با جستجو بر روی فیلدها رزومه های مناسب انتخاب خواهند شد.

اطلاعات شخصی
اطلاعات تحصیلی
اطلاعات شغلی
آموزش ها
مهارت ها و تخصص ها
شبکه های اجتماعی
درباره همکاری
ریال
توضیحات